Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Medialabs & WoWi!

 

0010 rijnbrink 195In de Bibliotheek van de toekomst kun je terecht om te creëren, uit te vinden, kennis te vergaren en te delen. De Bibliotheek biedt een werkplaats (zogenaamde makerspace of Fablab) en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling centraal staan. De werkplaats heeft verschillende middelen, zoals software, elektronica, 3D-printers, robots en andere machines en gereedschap beschikbaar.

Kinderen en jongeren
In dit innovatieproject richten we ons specifiek op kinderen en jongeren van 10 – 14 jaar. We willen een bijdrage leveren aan het curriculum van de toekomst (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Kinderen en jongeren (en de omgeving van deze doelgroep) groeien op in wereld waar 21e-eeuwse vaardigheden noodzakelijk zijn om mee te kunnen doen.

De Bibliotheek wil een plek zijn waar kinderen kunnen experimenteren en gestimuleerd worden om kennis te maken met voor hen onbekende denk- en productieprocessen. Zodat zij beter in staat zijn om ook in de toekomst actief mee te kunnen doen in de samenleving.

WoWi!
WoWi! is een mobiel lab: Workshop on Wheels Innovation. Het is een rijdende werkplaats waar kinderen en jongeren kunnen kennismaken met de nieuwe digitale en technologische ontwikkelin-gen. Dit lab is in 2016 met een gezamenlijke investering van € 153.000, - en inzet van personeel van Bibliotheek Rivierenland en Stichting Rijnbrink ontwikkeld. Op een verrassende en slimme manier heeft WoWi! inmiddels veel kinderen en jongeren bereikt met een educatief programma gericht op techniek, programmeren en vormgeven (21e-eeuwse vaardigheden).

Medialabs in bibliotheken
Met dit innovatieproject willen de Overijsselse Bibliotheken ook die lokale Bibliotheken ondersteunen die mogelijkheid zien om een vast lab in de vestiging te (door)ontwikkelen en de gezamenlijke kennisdeling en – ontwikkeling mobiliseren.

Medialabs & WoWi!
We willen alle kinderen in Overijssel kunnen bereiken. Dit kan door vaste labs in Bibliotheken en door de rijdende WoWi! Vanuit de Overijsselse Bibliotheken zien we meerwaarde door een provinciaal en regionaal netwerk rondom de 21e- eeuwse vaardigheden uit te bouwen en te versterken. Op die manier wordt de Bibliotheek van de toekomst de plek waar kinderen op een creatieve en betekenisvolle manier kunnen leren, ontdekken en inspiratie kunnen op doen.

Doelstellingen:

 • De Bibliotheek biedt een (mobiele) werkplaats (zogenaamde makerspace of Fablab) en is een creatief en educatief platform waar kennis- en talentontwikkeling centraal staan.
 • Met WoWi! bereiken we door een educatief binnen- en buitenschools programma kinderen van 10-14 jaar op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden.
 • Met WoWi! kunnen we alle kinderen en jongeren in Overijssel bereiken door fysiek bereikbaar en toegankelijk te zijn.
 • Samen met partners ontwikkelen we een educatief en actueel programma dat aansluit bij de doelgroep en inspringt op de technologische ontwikkelingen. 
 • We ondersteunen lokale medialabs in de Bibliotheek op het gebied van programmering, personeel, kennis, doorontwikkeling en innovaties.
 • Gezamenlijk werken we aan een provinciaal en regionaal netwerk waarin verbinding wordt gezocht met bedrijven in techniek en onderwijs.
 • De Overijsselse Bibliotheken werken aan zichtbaarheid van de Medialabs in het kader van de Bibliotheek van de Toekomst.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Monique Roskam.

 

 

Scoor een Boek!

RED 3247Scoor een Boek! is een innovatief leesproject binnen de doorgaande lijn van 0-18 jaar dat lezen en bewegen combineert op school (groep 5/6) en het gezin thuis. Het zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en leesmotivatie van jongens en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten. Met Scoor een Boek! kunnen we binnen en buiten de structuur van de Bibliotheek op school moeilijk bereikbare doelgroepen (jongens en laagtaalvaardige gezinnen) beter bereiken en bieden we een vervolg op de VoorleesExpress.

Doelstelling:
Met Scoor een Boek! ontwikkelen Bibliotheken een concept om nieuwe partners aan zich te binden en hiermee moeilijk bereikbare doelgroepen als jongens en laagtaalvaardige ouders beter te bereiken en tegelijk het lezen en bewegen te stimuleren.

Het concept Scoor een Boek! is ook overdraagbaar naar andere sporten en culturele disciplines.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met het secretariaat of projectleider Astrid Kroon.

Doorontwikkeling VoorleesExpress

7. Voorlezer Anne en Shandrouw 3 Duesha 8 en Leentje 10Bibliotheken zijn op weg om te veranderen naar maatschappelijk-educatieve bibliotheken. Eén van de uitdagingen van bibliotheken is om (meer) laagtaalvaardige gezinnen te bereiken en te ondersteunen.
De VoorleesExpress is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie waarbij de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd door voorleessessies thuis. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en/of groeien op in een taal-arme thuisomgeving.

500 laag-taalvaardige gezinnen per jaar
De VoorleesExpress Overijssel is onderdeel van de programmalijn Jeugd & Onderwijs. In Overijssel is het project bij alle 24 Bibliotheken opgenomen in het dienstenaanbod. Jaarlijks bereiken we zo’n 500 laag-taalvaardige gezinnen met ca 600 vrijwilligerstrajecten (500 voorlezers en 100 coördinatoren). De vrijwilligers bezoeken wekelijks het gezin en introduceren het voorleesritueel.

Rijnbrink heeft daarbij – in opdracht van het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken – de rol van franchisenemer op zich genomen richting SodaProducties1. Elke Bibliotheekstichting is zelf verantwoordelijk voor de uitvoer en de financiën van de lokale VoorleesExpress. Rijnbrink ondersteunt de Bibliotheek waar nodig en waar wenselijk. Door het project op te tillen naar netwerkniveau, kunnen de bibliotheken waar mogelijk samen optrekken, gezamenlijk inzetten op doorontwikkeling, scherpere prijsafspraken maken met de franchisegever en efficiënter werken. Zodoende zijn de projectkosten lager en is het mogelijk – ook voor de kleinere bibliotheken – om het project op te nemen in het dienstenaanbod.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school VO

hires 28E1878Met Biebsearch werd een aantal jaren geledend een basis gelegd voor de structurele samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs op de terreinen leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Inmiddels wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein, in aansluiting op dBos PO.

Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.
Reden genoeg om in te zetten op de doorontwikkeling van dBos VO en de structurele samenwerking met het VO in Overijssel. Dat vraagt inzicht in de consequenties van deze samenwerking, en ook van de onderlinge samenwerking van de bibliotheken (omdat VO-scholen vaak meerdere werkgebieden van bibliotheken bestrijken). 

Positieve effecten dBos PO
VO-scholen merken steeds meer de positieve effecten van dBos PO en geven in toenemende mate aan belangstelling te hebben voor extra inzet op leesbevordering en vrij lezen. Een kans voor de bibliotheken om hierop in te spelen. 
Daarnaast is de verbinding van preventieve en curatieve maatregelen in de bestrijding van laaggeletterdheid een belangrijk onderdeel van ‘Taal Werkt’: dBos VO is een belangrijke pijler als het gaat om de preventie van laaggeletterdheid (in de doorgaande lijn 0-18 van de bibliotheken).

Doelstellingen:

 • Opzet nieuwe dbos VO samenwerkingen
 • Verbetering en behoud huidige dbos VO locaties
 • Kennisdeling dbos VO
 • uitvoer stimuleringsregeling 2017/2018
 • Stimuleren deelname van Bibliotheken aan Bibliotheek Onderzoeks Platform (BOP) voor jaarlijkse rapportage.

Dit doen we door te werken aan:

 • Goede positionering en professionele relatie met het onderwijs
 • Versterken, uitbouwen verdiepen doorgaande lijn, extra aandacht voor 0-4, 4-12, MBO
 • Verbinding dbos PO
 • Aansluiting op landelijke programma’s
 • Vergroten bereik via uitbreiding en verbinding.
 • Verbinding doorgaande lijn: groei kwaliteit, efficiency

Meer informatie of vragen? Neem contact op met het secretariaat of projectleider Erwin Karst.