Taal Werkt! wordt vervolgd in Investeringsprogramma Basisvaardigheden

Taal Werkt! wordt vervolgd in Investeringsprogramma Basisvaardigheden

Het ‘Investeringsprogramma Basisvaardigheden’ van de Provincie Overijssel krijgt vorm. Eén van de drie programmalijnen binnen dit programma vormt het vervolg op Taal Werkt! De invulling daarvan ligt bij het netwerk van Overijsselse Bibliotheken.

Door middel van een aantal projecten willen we in deze lijn het bereik van minder basisvaardigen vergroten en de toeleiding naar leeraanbod structureren en borgen. Dit bij voorkeur vanuit een integrale benadering en op verschillende leefdomeinen. De opgedane ervaringen vanuit Taal Werkt! zetten we in in dit nieuwe programma.

De eerste stap is gezet met het formuleren van de projectideeën en het intekenen daarop. Met de bibliotheken Kop van Overijssel, Stadkamer, Dalfsen, Losser, Kampen en Enschede wordt de komende tijd verkend hoe we de projectideeën vorm kunnen geven. Het schrijven van het projectplan en de subsidieaanvraag zijn de volgende stappen. Bij de planvorming is inbreng en eigenaarschap van lokale en regionale partijen die in het project samenwerken een belangrijke voorwaarde.

Het is de bedoeling dat de projecten in het najaar van 2022 starten. De opbrengst van de projecten wordt uiteraard gedeeld en waar mogelijk opgeschaald.

Wordt vervolgd!