Werken met e-overheid voor nieuwkomers

Veel bibliotheken in Nederland bieden burgers gelegenheid om te leren werken met DigiD en de e-overheid. Daarbij gebruiken ze het Digisterker-cursusprogramma ‘Werken met de e-overheid’. Voor mensen vanaf 18 jaar met een (voorlopige) verblijfsvergunning, die al wonen in een gemeente, is een toolkit gemaakt die aansluit bij hun situatie. Het materiaal is in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland ontwikkeld.

Het doel van de cursus is om zowel de kennis van de (digitale) overheid als de informatievaardigheden van nieuwkomers te vergroten en hen zelfredzamer te maken. Het programma wordt in kleine groepjes aangeboden, meestal in 4-6 bijeenkomsten. Tijdens pilots bleek dat nieuwkomers niet bekend zijn met het concept 'Digitale Overheid' en dat zij de teksten en procedures ingewikkeld vinden. Vaak is er sprake van een taalbarrière.

(door)Ontwikkeling
Eind oktober hebben de Bibliotheken Dalfsen, Hardenberg, Almelo, Hengelo en Oldenzaal samen met ROC's, gemeenten en begeleidende organisaties met elkaar gesproken over dit aanbod. Om de slagingskans te bevorderen zijn er verschillende opties genoemd:
- Werken aan centrale deskundigheidsbevordering met als onderdelen:

    1. Docententraining Digisterker voor nieuwe docenten. Ook van bijvoorbeeld VluchtelingenWerk in het geval de cursus gezamenlijk wordt gegeven. Deze kunnen dan mogelijk ook de tolkfunctie invullen.
    2. Training Interculturele communicatie voor nieuwe én bestaande docenten
    3. Training didactische werkvormen
    4. Training (vrijwillige) tolken

- Train de trainer; een of meerdere getrainde koppels (docent-tolk) komen op aanvraag op locatie en gaan samen met de lokale docenten/ tolken een training geven met als doel het daarna lokaal zelf te kunnen doen.
- Een of meerdere koppels (trainer- tolk) beschikbaar om lokaal de cursus te kunnen geven. Er is met name vraag naar Tigrinya- tolken.

Naar een overdraagbaar model en provinciale innovatiemiddelen
De Provincie Overijssel heeft aan het netwerk van Overijsselse Bibliotheken/ Rijnbrink een projectsubsidie (innovatie) verstrekt. Doel van het project is te komen tot een overdraagbaar model voor de cursus ‘Werken met de e-overheid voor nieuwkomers’. Door in te zetten op bovengenoemde wordt hier invulling aan gegeven. Dit wordt samen met een aantal Bibliotheken en lokale partners ontwikkeld. De subsidieperiode loopt tot medio 2019.

Bekijk het aanbod 'Werken met e-overheid voor nieuwkomers'. Vragen of meer informatie over werken met dit aanbod: neem contact op met Paul Hulman.