Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Opening eerste Informatiepunt Digitale Overheid

Vandaag heeft Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening verricht van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo. Het Informatiepunt is er om mensen op weg te helpen met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer.

Impressie Digisterkerdeeldag 19 juni

Impressie Digisterkerdeeldag 19 juni

Op 19 juni organiseerden Digisterker en Rijnbrink een Digisterkerdeeldag voor specialisten basisvaardigheden van de bibliotheek en docenten die de het programma Digisterker uitvoeren. Met Digisterker leren cursisten zelfstandig omgaan met de digitale overheid zoals gemeente, UWV en Belastingdienst.

Aan de orde kwamen modulair werken, effectmeting met de effectenmonitor van de Koninklijke Bibliotheek en Digisterker op maat. Hierin worden de onderwerpen van de digitale overheid thematisch gepresenteerd, bijvoorbeeld Wonen of Zorg. Na de pauze was het tijd voor de praktijk: problemen werden gedeeld en ideeën aangedragen.

Tot slot vertelde Bibliotheek Deventer hoe zij Digisterker voor vluchtelingen organiseren.

Het was goed om elkaar te spreken en te inspireren!

Rondetafelsessie Bibliotheek en Technologie

Maandag 27 mei vond een rondetafelsessie plaats voor Overijsselse Bibliotheken die aan de slag zijn of willen met het thema Bibliotheek en Technologie. In deze bijeenkomst stond de vraag centraal: ‘welke toegevoegde waarde kan de Bibliotheek hebben, in samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers, bij het ondersteunen van inwoners om te kunnen blijven meedoen in een samenleving die snel verandert door nieuwe technologieën?’

Vluchteling biedt koffie aan op Wereldvluchtelingendag

Vluchteling biedt koffie aan op Wereldvluchtelingendag

Op Wereldvluchtelingendag, donderdag 20 juni, bieden vluchtelingen bibliotheekbezoekers graag een kopje koffie aan. In Gelderland en Overijssel is een mooie samenwerking ontstaan tussen VluchtelingenWerk en verschillende bibliotheken, waardoor de landelijke actie Bakkie Doen is uitgebreid.

Op Wereldvluchtelingendag wordt in ruim 100 landen ter wereld stilgestaan bij mensen die hun huis hebben verlaten uit angst voor bijvoorbeeld oorlog, dictatuur of persoonlijk geweld. Want waar je ook vandaan komt, en wat je ook hebt meegemaakt: koffie verbindt. En wie weet ontstaat er een gesprek.

Week van de Vluchteling
Daarom stelt VluchtelingenWerk op 20 juni het één-op-één contact centraal met de actie Bakkie Doen. In Zwolle gebeurt dat op en rond het station. Daarnaast  wordt er koffie en thee uitgedeeld in de Bibliotheek in Harderwijk, Geldermalsen, Tiel, Borne, Deventer, Staphorst, Oosterbeek en Renkum. 
Bibliotheek Twenterand organiseert in de Week van de Vluchteling van 17 tot 23 juni allerlei activiteiten zoals een multiculturele maaltijd, de voorstelling 'Zand tussen de tenen'; een meet-en-greet met de Iraanse Guitty Mohebi en veel meer. De vier regionale bibliotheken hebben allemaal een boekenstand ingericht met het thema vluchtelingen.

Ontmoetingsplek
De samenwerking van VluchtelingenWerk met de Bibliotheek is niet toevallig: bibliotheken bieden een laagdrempelige, toegankelijk plek, waar je kunt lezen en kan leren. Nieuwkomers verbeteren hun Nederlands in het Taalhuis of met een taalcoach. De Bibliotheek is dè plek voor ontmoeting, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Foto: VluchtelingenWerk.

Prachtige provinciale én landelijke resultaten Scoor een Boek!

Afgelopen weken klonk, tijdens de feestelijke en sportieve afsluitingen op diverse locaties in heel Nederland, het eindsignaal van Scoor een Boek! In Overijssel deden 58 scholen mee, met een verrassend eindresultaat.

Themabijeenkomst ‘Toezicht in Transitietijd’

De maatschappij verandert; (semi-)publieke organisaties, zoals de bibliotheken, veranderen mee. Er zijn kansen binnen nieuwe domeinen, maar ook bedreigingen. Directeuren en bestuurders staan voor nieuwe vragen om hun bijdrage aan die verandering te leveren.

Verslag themabijeenkomst VoorleesExpress - meertaligheid

Veel gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress hebben een andere thuistaal. Om deze reden was er op 13 mei in Bibliotheek Deventer de eerste gezamenlijke themabijeenkomst van VoorleesExpress Overijssel en Gelderland rondom het thema meertaligheid. Tijdens deze bijeenkomst werd dieper ingegaan op wat meertaligheid betekent voor de taalontwikkeling van kinderen en op welke manier projectleiders en voorleesvrijwilligers nieuwkomersgezinnen nog beter kunnen bereiken en ondersteunen. Lees het verslag van Anneke Kokkeler.

Atlas Makerspaces: studie naar makerplaatsen in Nederlandse openbare bibliotheken

Atlas Makerspaces: studie naar makerplaatsen in Nederlandse openbare bibliotheken

Makerspaces in al hun verschijningsvormen zijn een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van openbare bibliotheken in de 21e eeuw. Ze gaan over een leven lang leren, de democratisering van nieuwe technologie, gebruikersparticipatie en het verhogen van waarde van de Bibliotheek voor het publiek.Tot nu toe miste er een uitgebreide beschrijving van de samenhang tussen makerplaatsen, bibliotheken, architecten en stedelijke ontwikkeling. De ‘Atlas Makerspaces in openbare bibliotheken’ vult dit gat.

Door het in kaart brengen van de Nederlandse makerplaatsen, het analyseren van de context en niet in de laatste plaats: het bespreken van de rol van makerplaatsen en belichten van de belangrijkste uitdagingen op dat gebied vormt dit boek een welkome aanvulling op onze kennis van bibliotheekontwikkeling.  

Innovatief en sociaal bewust beleid
De Koninklijke Bibliotheek nam in 2017 en 2018 deel aan de KIEM-aanvraag rondom makerspaces in Nederlandse bibliotheken. Het KIEM-project ‘Performative spaces in Dutch Public Libaries’ is een samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en de KB. De atlas maakt deel uit van dit project. Dit initiatief past bij de strategische keuze van de KB om bibliotheken te helpen om te komen tot een innovatief en sociaal bewust beleid. Uit Overijssel namen de bibliotheken Stadkamer en Kop van Overijssel (Steenwijk) deel aan de studie.

Nieuwe ruimte-en ontwerpaspecten
De onderzoeksvragen voor deze studie waren: welke aanpassingen zijn er nodig op het gebied van interieurontwerp, gebruik van de ruimte en veiligheid en welke plaats heeft de makerplaats in het totale programma? Ook is onderzocht hoe makerplaatsen kunnen aansluiten bij lokale initiatieven. De uitkomsten van dit onderzoek geven inzicht in nieuwe ruimte-en ontwerpaspecten op het gebied van makerplaatsen, waar bibliotheken hun voordeel mee kunnen doen. De Atlas geeft de onderzoeksresultaten weer in de vorm van illustraties en geeft een inkijkje in de verschillende State-of-the-Art-ontwerpen, met name op het gebied van het gebruik van de fysieke ruimte.

Bekijk de Atlas Makerspaces. De uitgave is het in Engels, kijk hier voor een Nederlandse samenvatting. Meer informatie of vragen? Neem contact op met Carola Oortwijn.

Foto Bibliotheek Stadkamer: Olindo Caso, uit: Atlas: Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands, TU Delft Open, Delft, 2019.

Gesprekstafel Basisvaardigheden op 24 juni

Gesprekstafel Basisvaardigheden op 24 juni

Het programma de Bibliotheek en Basisvaardigheden is verlengd tot 2021 en heeft een belangrijke plek gekregen in het beleidsplan van de Koninklijke Bibliotheek. Net als voorgaande jaren organiseert de KB gesprekstafels met directeuren van bibliotheken om input te verzamelen. De eerste gesprekstafel van dit jaar vindt plaats op maandagochtend 24 juni in Utrecht. Alle directeuren kunnen zich hiervoor inschrijven.

Het afgelopen jaar zijn er vanuit het programma gesprekstafels voor directeuren georganiseerd om gezamenlijk de inhoudelijke doorontwikkeling te bepalen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een Alliantie met de Manifestgroep-partijen en daarmee een gezamenlijke aanvraag ‘Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare burgers’ bij het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Deze is gehonoreerd en op 1 juli wordt het eerste informatiepunt bij de kopgroep-bibliotheken geopend.

Behalve op het thema digitale inclusie richten we ons in 2019 en daarna op de volgende thema’s:

  • verbinding preventie-curatie (gezinsaanpak)
  • kwaliteit
  • verkenning van de rol van bibliotheken in de herziening van de rechtsbijstand
  • inburgering
  • exploitatiemodellen

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Toonen. Aanmelden kan bij Seher Hazinedar. Lees het volledige bericht op Bibliotheek en Basisvaardigheden.

Bijeenkomst ‘de Bibliotheek en ouderen’

Bijeenkomst ‘de Bibliotheek en ouderen’

Op 20 mei van 9.30- 11.00 uur is er in Nijverdal een bijeenkomst voor de deelnemende bibliotheken van het project ‘de Bibliotheek en ouderen’.

Wat zijn de lokale ambities en plannen als het gaat om de Bibliotheek en ouderen, en welke ondersteuning is nodig? De focus van het provinciale plan ligt op voorlezen en dementievriendelijke Bibliotheek, maar waarom eigenlijk? We gaan aan de slag met deze vragen, o.a. op basis van overheidsbeleid, cijfers en klantsegmentatie.

Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een praatplaat ouderenbeleid. Bibliotheken kunnen deze gebruiken om lokale kansen en samenwerkingspartners in beeld te brengen. Deelnemers gaan de praatplaat invullen en we toetsen of dat helpt om ideeën scherper te krijgen en ze om te zetten naar actiepunten. 

Programma

  • Waarom dit project, wat zijn de verwachtingen?
  • Introductie op de thema’s eenzaamheid en dementievriendelijke Bibliotheek, rol van de bibliotheek
  • Verkenning lokale ambities en vragen, aan de hand van een praatplaat ouderen.

Meer informatie over het project ‘de Bibliotheek en ouderen’ is hier te vinden.

WO2 café groot succes

WO2 café groot succes

Tijdens een tour van 1 tot en met 17 april konden mensen met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog terecht in vijftien bibliotheken door heel Overijssel. In het WO2 Café kwamen veel mensen met hun voorwerpen en werden de meest indringende verhalen gedeeld. Sommige verhalen waren zelfs nog nooit eerder verteld. Het WO2 Café werd georganiseerd door RTV Oost, Historisch Centrum Overijssel, de deelnemende bibliotheken en Rijnbrink, in aanloop naar het lustrum van 75 jaar vrijheid in 2020.

Filmpjes
RTV Oost maakte ook mooie filmpjes van de herinneringstour; een aantal daarvan kun je bekijken via www.overijsselviertvrijheid.nl. Wil je meer weten over het WO2 Café of activiteiten rondom 75 jaar vrijheid en de Bibliotheek? Neem dan contact op met Georges Elissen via georges.elissen@rijnbrink.nl.

Netwerk Sociaal Domein Overijssel: themabijeenkomst eenzaamheid

Het zelflerend netwerk Sociaal Domein van bibliotheken in Overijssel heeft tijdens een themabijeenkomst over het thema eenzaamheid gesproken. Hiervoor hebben zij mensen uit hun eigen netwerk uitgenodigd. Het zelflerend netwerk komt zes keer per jaar bij elkaar.