Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Vluchtelingen & Integratie

Foto PersberichtIn 2016 is er een grote toestroom geweest van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea. Rondom de opvang van vluchtelingen en de AZC’s was er veel onrust. De asielinstroom is inmiddels veel lager geworden. Veel vluchtelingen hebben nu een status gekregen en het is aan hen om een leven op te bouwen in Nederland. De gemeentes hebben een belangrijke rol in de huisvesting en integratie van de statushouders. In de 25 Overijsselse gemeentes gaat het in deze eerste helft van 2017 om bijna 900 nieuwe Nederlanders.

Volwaardig en zelfstandig bestaan
De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. Zij dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. We richten ons vooral op de kwetsbare groepen zoals vluchtelingen. Dat doen we met de taalhuizen, een goede collectie en activiteiten zoals taalcafé’s om de Nederlandse taal te leren; met computers en internet voor informatievoorziening; met projecten zoals de VoorleesExpress en ThuisTaal voor leesbevordering en taalstimulering in vluchtelingengezinnen.

Het doel is om de zelfredzaamheid en participatie van burgers om vergroten door ontwikkeling van basisvaardigheden om zo de maatschappelijke kansen te vergroten. Wij willen met onze producten en diensten een wezenlijke bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen en statushouders. De (digi)Taalhuizen kunnen daarbij van grote waarde zijn: taal is de sleutel tot de samenleving.

Op het thema Bibliotheek & Integratie stellen we de volgende doelen:

  • Bibliotheken komen tot visie en beleid en zetten in op lokale positionering. 
  • Bibliotheken maken sterke interne verbinding met het (digi)Taalhuis (basisvaardighe-den), jeugd en onderwijs, ontmoeting en debat op het thema Vluchtelingen & Integratie.
  • Bibliotheken komen tot samenwerking met VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties en verbeteren zo het bereiken en ondersteunen van statushouders.
  • Bibliotheken zetten lokaal in op succesvolle pilots/ projecten, met ondersteuning van Rijnbrink.
  • Bibliotheken delen kennis en good practices met andere bibliotheken in het netwerk.
  • Bibliotheken zetten in op deskundigheidsbevordering.
  • Bibliotheken stimuleren elkaar om te innoveren.

Vluchtelingen & Integratie: VakTaal

Veel vluchtelingen die statushouder zijn geworden geven aan dat zij een grote behoefte hebben aan contact met andere Nederlanders. Veel van hen zijn ook erg gemotiveerd om te gaan werken. Dat blijkt echter erg moeilijk te zijn. Meer dan 30 procent van de statushouders heeft geen contact met andere Nederlanders en ook meer dan 30 procent heeft geen diploma.

Het zoeken van werk is voor veel statushouders een lange weg en soms ook echt nog een stap te ver. In de inburgeringstrajecten leert men over de Nederlandse samenleving en de Nederlandse arbeidsmarkt, maar het blijkt in de praktijk erg moeilijk om de volgende stap te zetten en zelf een lokaal netwerk op te bouwen. De taalvaardigheden en digitale vaardigheden vormen de basis om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Maar ook vaardigheden op het gebied van werk, inkomen en gezondheid zijn daarin essentieel.

Doelstelling
Het project VakTaal is erop gericht om statushouders in contact te brengen met vakgenoten, een lokaal netwerk op te bouwen en te oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo zetten we in op participatie en dragen we bij aan de toeleiding naar (vrijwilligers)werk. We verbinden burgers met elkaar: zo ontstaat er bij beide meer onderling begrip. Bovendien geven deze gesprekken de mogelijkheid om de Nederlandse taal beter te leren.

Met VakTaal willen we bovendien een schakel vormen in de keten van toeleiding naar (vrijwilligers)werk, stages of werkervaringsplaatsen. Dit is mogelijk vanuit de kernfunctie van de Bibliotheek als laagdrempelige, toegankelijke en neutrale voorziening en dé plek om informeel te werken aan de basisvaardigheden.

Gezamenlijke ambitie in de arbeidsmarktregio

10 RBG nij IT 697 1Binnen de programmalijn ‘Participatie & Zelfredzaamheid’ in Overijssel wordt een aantal projecten gedefinieerd, waaronder het project ‘Gezamenlijke ambitie in de Arbeidsmarktregio’. Het thema is actueel voor de lokale bibliotheken en draagt bij aan profilering en positionering.

Educatie en ontwikkeling
Bibliotheken profileren zich steeds meer als belangrijke partner om burgers te ondersteunen in het kunnen meedoen in de ‘participatie samenleving’. Educatie en ontwikkeling behoren tot de kernfuncties van de bibliotheek. Bibliotheken spelen meer en meer een rol in het aanbieden van non-formele educatie aan kwetsbare burgers, met name op het gebied van basisvaardigheden en sluiten aan op het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal.

Taalhuizen
In de Taalhuizen in de bibliotheken wordt lokaal vorm gegeven aan taalsamenwerking met diverse partners. Regionale en provinciale samenwerking tussen de bibliotheken is echter ook cruciaal om bv. contacten te leggen en afspraken te maken met bovenlokale partners. Daarnaast kunnen bibliotheken gezamenlijk optrekken in het verkrijgen van middelen.

Doelstelling: 
De bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s geven in hun gezamenlijke werkgebied in samenwerking en in afstemming met hun lokale partners vorm en inhoud aan het non-formele leren voor volwassenen.
De focus ligt daarbij op het versterken van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en digitale vaardigheden) en bestrijding van laaggeletterdheid in het bijzonder. De bibliotheken kunnen daarvoor mogelijk een beroep doen op het deel van de WEB-gelden dat bestemd is voor het non-formele leren om in iedere gemeente in de arbeidsmarktregio een Taalhuis te realiseren en/of uit te bouwen. In gezamenlijkheid dragen de bibliotheken zorg voor de verankering van de Taalhuizen in de regio: vertrekpunt is de lokale situatie en het lokale maatwerk, van waaruit gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie.

 

Vluchtelingen en Integratie - Digitale overheid voor statushouders

GettyImages 485208679 300RGBDe Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. We dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. En richten ons daarbij vooral op de kwetsbare groepen zoals vluchtelingen. Dat doen we met de taalhuizen, een goede collectie en activiteiten zoals taalcafé’s om de Nederlandse taal te leren; met computers en internet voor informatievoorziening; met projecten zoals de VoorleesExpress en ThuisTaal voor leesbevordering en taalstimulering in vluchtelingengezinnen.

Speciale aanpak
De overheid gaat steeds meer digitaal. We verwachten van de burgers dat zij kunnen werken met het internet en met de elektronische overheid (zoals gemeente, UWV, Belastingdienst). Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Het is belangrijk om te investeren in de zelfredzaamheid van onze burgers. Juist ook bij deze doelgroep, zodat zij mee kunnen doen. Dit behoeft een speciale aanpak wat betreft methodiek en materialen, waarbij we samenwerken met lokale organisaties die statushouders begeleiden, en waarbij we afstemmen op de behoeftes en de mogelijkheden van de statushouders. Statushouders die al geïntegreerd zijn, krijgen ook zelf een rol in de ontwikkeling en de uitvoering.

Doelstelling
Het streven is 100% deelname van de Overijsselse Bibliotheken in de ‘Digitale overheid voor statushouders’.
De pilot resulteert in een overdraagbaar model in de vorm van een training met toolbox. Daarna kunnen ook de andere Bibliotheken ermee van start gaan; als eerste de grote stads-bibliotheken, daarna een vervolg naar alle Bibliotheken. Op deze wijze willen we in 2018 200 deelnemers/statushouders bereiken. Waar mogelijk maken we het onderdeel van het participatieverklaringstraject. Zo kunnen de Overijsselse Bibliotheken de nieuwe Nederlan-ders in hun gemeente ondersteunen om te werken met de digitale overheid, zodat zij vol-waardig en zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.