jeugd onderwijsGoed kunnen lezen en digitaal vaardig zijn, is cruciaal om te kunnen functioneren in de samenleving. Tegelijkertijd zien we dat toenemende kansenongelijkheid zorgt voor grote verschillen in de samenleving. Verschillende onderzoeken en adviezen laten een dalende trend in leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier zien. Daarnaast kent Nederland een hoog percentage laaggeletterden. Dit vraagt ook om een actief leesbevorderingsbeleid gericht op het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. De bibliotheken dragen bij aan:

  • het vergroten van het leesplezier
  • het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid
  • het aanleren van vaardigheden om mee te kunnen doen in een complexere samenleving

Dit doen we onder andere door deze programma’s en projecten:


BoekStart

BoekStart is de start van de doorgaande leeslijn. Het aantal Overijsselse BoekStartlocaties (in de kinderopvang) groeit verder. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor borging van BoekStart in de kinderopvang op de bestaande kinderopvanglocaties. Hoe kunnen lokaal structurele en duurzame samenwerkingen worden vormgegeven?

De Bibliotheek op school VO

Met Biebsearch werd een aantal jaren geledend een basis gelegd voor de structurele samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs op de terreinen leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid. Inmiddels wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein, in aansluiting op dBos PO.

Scoor een Boek!

Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten.

De Bibliotheek op school PO

Stimuleren van de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en het versterken van 21st century skills; het voorkomen van taalachterstanden en laaggeletterd-heid op latere leeftijd; versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lijn 0-18.

Gezinsaanpak

1 op de 9 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot.

VoorleesExpress

De VoorleesExpress is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke interventie waarbij de taalvaardigheid en het leesplezier van kinderen wordt gestimuleerd door voorleessessies thuis. Vrijwilligers komen twintig weken lang bij kinderen thuis en introduceren het voorleesritueel. Deze kinderen hebben moeite met de Nederlandse taal en/of groeien op in een taal-arme thuisomgeving.