Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Bibliotheek & Integratie - Digitale overheid voor statushouders

Bibliotheek & Integratie - Digitale overheid voor statushouders

De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. We dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. En richten ons daarbij vooral op de kwetsbare groepen zoals vluchtelingen.

Dat doen we met de taalhuizen, een goede collectie en activiteiten zoals taalcafé’s om de Nederlandse taal te leren; met computers en internet voor informatievoorziening; met projecten zoals de VoorleesExpress en ThuisTaal voor leesbevordering en taalstimulering in vluchtelingengezinnen.

Speciale aanpak
De overheid gaat steeds meer digitaal. We verwachten van de burgers dat zij kunnen werken met het internet en met de elektronische overheid (zoals gemeente, UWV, Belastingdienst). Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Het is belangrijk om te investeren in de zelfredzaamheid van onze burgers. Juist ook bij deze doelgroep, zodat zij mee kunnen doen. Dit behoeft een speciale aanpak wat betreft methodiek en materialen, waarbij we samenwerken met lokale organisaties die statushouders begeleiden, en waarbij we afstemmen op de behoeftes en de mogelijkheden van de statushouders. Statushouders die al geïntegreerd zijn, krijgen ook zelf een rol in de ontwikkeling en de uitvoering.

Doelstelling
Het streven is 100% deelname van de Overijsselse Bibliotheken in de ‘Digitale overheid voor statushouders’.
De pilot resulteert in een overdraagbaar model in de vorm van een training met toolbox. Daarna kunnen ook de andere Bibliotheken ermee van start gaan; als eerste de grote stads-bibliotheken, daarna een vervolg naar alle Bibliotheken. Op deze wijze willen we in 2018 200 deelnemers/statushouders bereiken. Waar mogelijk maken we het onderdeel van het participatieverklaringstraject. Zo kunnen de Overijsselse Bibliotheken de nieuwe Nederlan-ders in hun gemeente ondersteunen om te werken met de digitale overheid, zodat zij vol-waardig en zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.