Digisterker voor nieuwkomers

Digisterker voor nieuwkomers

De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. We dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. En richten ons daarbij vooral op de kwetsbare groepen zoals nieuwkomers.

Dat doen we met de taalhuizen, een goede collectie en activiteiten zoals taalcafé’s om de Nederlandse taal te leren; met computers en internet voor informatievoorziening; met projecten zoals de VoorleesExpress en ThuisTaal voor leesbevordering en taalstimulering in nieuwkomersgezinnen.

Speciale aanpak

De overheid gaat steeds meer digitaal. We verwachten van de burgers dat zij kunnen werken met het internet en met de elektronische overheid (zoals gemeente, UWV, Belastingdienst). Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Het is belangrijk om te investeren in de zelfredzaamheid van onze burgers. Juist ook bij deze doelgroep, zodat zij mee kunnen doen. Dat vraagt om een speciale aanpak wat betreft methodiek en materialen. Samen met Digisterker en een aantal pilot-bibliotheken is ‘Digisterker voor nieuwkomers’ ontwikkeld. In de uitvoering wordt samengewerkt met lokale organisaties die nieuwkomers (statushouders) begeleiden en waarbij we afstemmen op de behoeftes en de mogelijkheden. Statushouders die al geïntegreerd zijn, krijgen ook zelf een rol in de uitvoering bijvoorbeeld als tolk. Dit biedt de Bibliotheek en het Taalhuis een mooie kans om, ook nu de Nieuwe Inburgeringswet van kracht is, een rol te pakken in de leerroutes. Zo kunnen de Overijsselse Bibliotheken de nieuwe Nederlanders in hun gemeente ondersteunen om te werken met de digitale overheid, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.