Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Vluchtelingen & Integratie

Vluchtelingen & Integratie

In 2016 is er een grote toestroom geweest van vluchtelingen, met name uit Syrië en Eritrea. Rondom de opvang van vluchtelingen en de AZC’s was er veel onrust. De asielinstroom is inmiddels veel lager geworden. Veel vluchtelingen hebben nu een status gekregen en het is aan hen om een leven op te bouwen in Nederland. De gemeentes hebben een belangrijke rol in de huisvesting en integratie van de statushouders. In de 25 Overijsselse gemeentes gaat het in deze eerste helft van 2017 om bijna 900 nieuwe Nederlanders.

Volwaardig en zelfstandig bestaan
De Bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke plek voor alle burgers. Zij dragen er aan bij dat iedereen een volwaardig en zelfstandig bestaan kan leiden in de Nederlandse samenleving. We richten ons vooral op de kwetsbare groepen zoals vluchtelingen. Dat doen we met de taalhuizen, een goede collectie en activiteiten zoals taalcafé’s om de Nederlandse taal te leren; met computers en internet voor informatievoorziening; met projecten zoals de VoorleesExpress en ThuisTaal voor leesbevordering en taalstimulering in vluchtelingengezinnen.

Het doel is om de zelfredzaamheid en participatie van burgers om vergroten door ontwikkeling van basisvaardigheden om zo de maatschappelijke kansen te vergroten. Wij willen met onze producten en diensten een wezenlijke bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen en statushouders. De (digi)Taalhuizen kunnen daarbij van grote waarde zijn: taal is de sleutel tot de samenleving.

Op het thema Bibliotheek & Integratie stellen we de volgende doelen:

  • Bibliotheken komen tot visie en beleid en zetten in op lokale positionering. 
  • Bibliotheken maken sterke interne verbinding met het (digi)Taalhuis (basisvaardighe-den), jeugd en onderwijs, ontmoeting en debat op het thema Vluchtelingen & Integratie.
  • Bibliotheken komen tot samenwerking met VluchtelingenWerk en andere vluchtelingenorganisaties en verbeteren zo het bereiken en ondersteunen van statushouders.
  • Bibliotheken zetten lokaal in op succesvolle pilots/ projecten, met ondersteuning van Rijnbrink.
  • Bibliotheken delen kennis en good practices met andere bibliotheken in het netwerk.
  • Bibliotheken zetten in op deskundigheidsbevordering.
  • Bibliotheken stimuleren elkaar om te innoveren.