Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Gezamenlijke ambitie in de arbeidsmarktregio

10 RBG nij IT 697 1Binnen de programmalijn ‘Participatie & Zelfredzaamheid’ in Overijssel wordt een aantal projecten gedefinieerd, waaronder het project ‘Gezamenlijke ambitie in de Arbeidsmarktregio’. Het thema is actueel voor de lokale bibliotheken en draagt bij aan profilering en positionering.

Educatie en ontwikkeling
Bibliotheken profileren zich steeds meer als belangrijke partner om burgers te ondersteunen in het kunnen meedoen in de ‘participatie samenleving’. Educatie en ontwikkeling behoren tot de kernfuncties van de bibliotheek. Bibliotheken spelen meer en meer een rol in het aanbieden van non-formele educatie aan kwetsbare burgers, met name op het gebied van basisvaardigheden en sluiten aan op het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal.

Taalhuizen
In de Taalhuizen in de bibliotheken wordt lokaal vorm gegeven aan taalsamenwerking met diverse partners. Regionale en provinciale samenwerking tussen de bibliotheken is echter ook cruciaal om bv. contacten te leggen en afspraken te maken met bovenlokale partners. Daarnaast kunnen bibliotheken gezamenlijk optrekken in het verkrijgen van middelen.

Doelstelling: 
De bibliotheken in de arbeidsmarktregio’s geven in hun gezamenlijke werkgebied in samenwerking en in afstemming met hun lokale partners vorm en inhoud aan het non-formele leren voor volwassenen.
De focus ligt daarbij op het versterken van de basisvaardigheden (lezen, rekenen en digitale vaardigheden) en bestrijding van laaggeletterdheid in het bijzonder. De bibliotheken kunnen daarvoor mogelijk een beroep doen op het deel van de WEB-gelden dat bestemd is voor het non-formele leren om in iedere gemeente in de arbeidsmarktregio een Taalhuis te realiseren en/of uit te bouwen. In gezamenlijkheid dragen de bibliotheken zorg voor de verankering van de Taalhuizen in de regio: vertrekpunt is de lokale situatie en het lokale maatwerk, van waaruit gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie.