Taalcoaching aan volwassenen: Samenwerking in de arbeidsmarkregio

Les van een professional of op school (formeel leren) is onmisbaar om de basis om grammatica, woordenschat, spreekvaardigheid, luisteren, lezen en schrijven te leren. Dat wordt vaak gecombineerd met non-formeel leren; onderwijs door een taalvrijwilliger via bijvoorbeeld een Taalhuis.

Wat is een arbeidsmarktregio?

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget voor de aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid. Een aantal gemeenten vormen een arbeidsmarktregio waarin zij samenwerken. De ‘centrumgemeente’ van de arbeidsmarktregio heeft een regierol en de taak om samen met de andere gemeenten een plan op te stellen en afspraken te maken met aanbieders van educatie. Dat gaat zowel om de formele educatie en de non-formele educatie. Door de samenwerking in de arbeidsmarktregio kunnen gemeenten een breed aanbod bieden en slim inkopen. De bibliotheken in de arbeidsmarktregio dragen in gezamenlijkheid zorg voor de verankering van de Taalhuizen. Vanuit een gezamenlijke visie wordt lokaal maatwerk mogelijk gemaakt. De bibliotheken zetten daarmee een infrastructuur op die gebruik maakt van de bestaande kennis, kunde, en faciliteiten van bibliotheken en hun partners binnen de gemeente. Hierdoor worden burgers ondersteund bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden.

Meer informatie? Neem contact op met Paul Hulman of Erwin Karst