Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Taal Werkt!

Verregaande digitalisering en robotisering vragen hele andere vaardigheden van mensen. De overheid wil vanaf 2017 uitsluitend digitaal met burgers communiceren (conform Nationaal Uitvoeringsprogramma e-Overheid). Dit is een probleem voor miljoenen Nederlanders die laaggeletterd zijn of een probleem hebben met (digitale) informatievaardigheden. (Digi)taal is de basis voor ontwikkeling van kennis en andere vaardigheden en ook cruciaal om grip te hebben op je eigen leven. Zelfredzame mensen kunnen hun digitale overheidsformulieren invullen; lezen en schrijven; solliciteren om aan werk te komen en kunnen blijven meekomen met de veranderende eisen op het werk en in de sociale netwerken.

Ondanks alle goede initiatieven, projecten en inzet lukt het maar niet om lage taal- en basisvaardigheid structureel aan te pakken. De geweldige uitdaging waar we met z’n allen voor staan is: hoe kunnen we mensen met lage (digi)taal- en basisvaardigheid structureel het beste helpen om weer mee te kunnen doen aan de samenleving? Hoe pikken we deze mensen er zo snel mogelijk tussenuit? En hoe worden ze het beste toe geleid naar een passend leertraject?

Lokale en regionale netwerken
De Overijsselse Bibliotheken zijn een logische lokale samenwerkingspartner in dit maatschappelijke vraagstuk vanwege hun fijnmazig lokale, openbare en laagdrempelige voorziening . Ook hebben bibliotheken stevige lokale en regionale netwerken en zijn op inhoud natuurlijk sterk verbonden met de doorgaande lijn basisvaardigheid (via o.a. Bibliotheek op School, VoorleesExpress, Boekstart in de kinderopvang, fysieke Taalpunten). De Overijsselse Bibliotheken zien grote kansen in versterking van verbindingen tussen zowel de preventieve en curatieve aanpak voor kinderen en volwassenen, alsook tussen werkgevers en sociale partners.

Missie Taal Werkt!
De missie van het initiatief Taal Werkt is: ‘Partners verbinden in een krachtige lokale en regionale infrastructuur, die in het Overijssel van 2025 resulteert in taal- en basisvaardige kinderen en volwassenen.’

Dit initiatief bouwt voort op alles wat er al is en zet extra in op regionale en lokale verbindingen om laaggeletterden eerder te signaleren en in een passend leertraject te krijgen. We noemen dit een krachtige infrastructuur. De aanvliegroute is steeds de centrale vraag: ’hoe zijn kinderen en volwassenen met lage taal-, reken- en digitale vaardigheden structureel eerder geholpen in hun ontwikkeling?’

Hierin staat steeds het denken vanuit de mensen (met ondersteuningsvraag) centraal, de organisaties en financieringsstromen organiseren zich hier omheen. Dit vraagt van de partners om het denken vanuit de eigen organisaties los te laten. Om zich intrinsiek gemotiveerd te verbinden aan de centrale vraag. En vervolgens vanuit de eigen rol verantwoordelijkheid te nemen

Lees meer over de aanpak en stand van zaken van Taal Werkt!.