Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Willen en kunnen meedoen in de huidige samenleving vraagt veel van burgers. Een belangrijke voorwaarde is het beschikken over voldoende basisvaardigheden. De Overijsselse Bibliotheken zetten zich hiervoor in en zien grote kansen. Onder andere in versterking en verbinding van de preventieve en curatieve aanpak voor kinderen en volwassenen. En ook verbinding met werkgevers en sociale partners. De missie van het initiatief Taal Werkt! is: ‘Partners verbinden in een krachtige lokale en regionale infrastructuur; op naar een basisvaardig Overijssel!’

Dit doen we door middel van samenwerken en co -creatie op lokaal én regionaal niveau

Meer weten over de aanpak, stand van zaken of heb je een vraag? Neem contact op met projectleider Paul Hulman.

Projecten


Almelo - Digitaal in de wijk

Het beheersen van digitale vaardigheden wordt steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld, iets waar ouderen niet altijd even vertrouwd mee zijn.

Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Dalfsen - Voor jou en je kind

De cursus Voor jou en je kind is ontwikkeld voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

Deventer - (Digi)Taalpunt Deventer Ziekenhuis

In Deventer worden de krachten gebundeld om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en te werken aan het vergroten van hun taal- en digitale vaardigheden.

Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Bron foto: EU2016NL

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Deventer - Leefvaardigheden

De Bibliotheek Deventer zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. In dit kader  is de Bibliotheek een samenwerkingsverband aangegaan met KonnecteD en TopTaal in het project Leefvaardigheden.

Enschede - Tablets voor laaggeletterden

Het project ‘Swoesj’ is een innovatief project om laaggeletterden in Enschede, met name de zeer moeilijk bereikbare groep NT1-ers, te stimuleren om zich met behulp van een tablet beter mee te doen aan de samenleving.

Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

Haaksbergen - Aanpak laaggeletterdheid

Bibliotheek Haaksbergen wil laaggeletterdheid bij werkgevers, maatschappelijke organisaties en sociale partners onder de aandacht brengen.

Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

Hardenberg - Improvisatietheater

Een goede creatieve ontwikkeling stimuleert en ontwikkelt zowel het taalgebied als de emotionele intelligentie.  Met het project Improvisatietheater wil Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met het Alfa-college en Taalpunt een dramamethode ontwikkelen waarin 21e eeuwse vaardigheden en taalontwikkeling centraal staan. Deze methode is bedoeld voor studenten en laaggeletterden die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Hardenberg - Scoor een Boek!

De Bibliotheek heeft samen met eredivisieclubs het project Scoor een Boek! ontwikkeld. Hiermee worden op een laagdrempelige manier laagtaalvaardige gezinnen bereikt en wordt het leesplezier van zowel meisjes als jongens vergroot.

Hardenberg - Vitaal Online

Welzijnsorganisatie De Stuw en het Alfa College hebben in 2017 het project Samen Online opgezet. Het onderdeel Vitaal Online is in het voorjaar van 2018 geïntroduceerd door een samenwerking te zoeken met Seniorweb en de Bibliotheek Hardenberg. In dit onderdeel geven studenten les aan ouderen.

Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Taal is de weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving. Gemeente Hellendoorn wil middels een actief programma iedere jongere burger in de gemeente geletterd maken.

Hengelo - Integratie BoekStart en de Bibliotheek op school

In Hengelo gaan twee succesvolle projecten geintegreerd worden om de impact te vergroten: BoekStart en de Bibliotheek op school.

Hengelo - Non-formeel leeraanbod in de Bibliotheek

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een non-formeel (digi)taal leeraanbod voor de laaggeletterde (NT1 en NT2) en niet digitaal vaardige inwoners van Hengelo.

Hof van Twente - TaalTafel

Hof van Twente wil een vaste en een mobiele TaalTafel inzetten om mensen met een taalachterstand te ondersteunen.

Hof van Twente - Versterken digitale vaardigheden senioren

Aanbieden van een gratis programma voor senioren met onvoldoende digitale vaardigheden op drie locaties: Goor, Markelo en Delden, in de gemeente Hof van Twente. 

Kampen - Een punt hebben (wijkaanpak laaggeletterdheid)

‘Een punt hebben’ is de werktitel van een lokale aanpak waarin de Bibliotheek Kampen, de gemeente Kampen, Welzijn Kampen en de instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs een jaar lang (2019) op wijkniveau geëxperimenteerd hebben met een integrale benadering van laaggeletterdheid.

Letter voor Letter

Niet goed kunnen lezen en schrijven maakt het steeds lastiger om mee te doen in de samenleving. De provincie Overijssel, de bibliotheken en de gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen met een taalachterstand hulp krijgt.

Losser - Digi-TAAL Thuis!

Het bereiken van kinderen en hun ouders om taalachterstand en laaggeletterdheid te verminderen door een passend ouder-kind programma aan te bieden op twee basisscholen in de gemeente Losser als vervolg op het project VVE-thuis en als onderdeel van een doorlopende taallijn.

Oldenzaal - Iedereen doet mee!

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan, zelfstandigheid te bevordenen, maatschappelijke betrokkenheid van ouders te stimuleren en sport te stimuleren. 

Oldenzaal - TaalTafel

Oldenzaal wil een mobiele TaalTafel inzetten om mensen met een taalachterstand te helpen de Nederlandse taal eigen te maken. 

Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Ommen - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.

Raalte - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.

Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

Staphorst - (Digi)taalvaardig de arbeidsmarkt op

Mensen die aanspraak maken op een bijstandsuitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben benaderen we in Staphorst via een omweg.

Steenwijkerland - Laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Laaggecijferdheid en geringe digitale vaardigheden kunnen het meedoen in de samenleving bemoeilijken.

Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.

Twenterand - Versterken digitale vaardigheden

Eén miljoen mensen in nederland is digibeet.  Voor hen is het moeilijk of onmogelijk om met internet om te gaan, e-mails te versturen of anderszins te communiceren via sociale media. Wanneer de landelijke cijfers worden vertaald naar de gemeente Twenterand zijn ruim 2000 mensen digibeet.
In de huidige samenleving hebben burgers basale (digitale) vaardigheden nodig om zelfredzaam te zijn. In de gedigitaliseerde maatschappij kan men anders niet meer meekomen, waardoor er voor deze groep een steeds grotere kloof ontstaat. 

Zwartewaterland - Laaggeletterdheid op de werkvloer

Doel: door samenwerking met het bedrijfsleven in Zwartewaterland meer laaggeletterden op het spoor komen en opleiden.

Zwolle - Alle Zwolse kinderen lezen

Dit project is een uitbreiding van de reeds bestaande samenwerking tussen de gemeente Zwolle en Stadkamer met als doel een rijke leesomgeving voor alle Zwolse kinderen van 0-18 jaar. 

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...