Willen en kunnen meedoen in de huidige samenleving vraagt veel van burgers. Een belangrijke voorwaarde is het beschikken over voldoende basisvaardigheden. De Overijsselse Bibliotheken zetten zich hiervoor in en zien grote kansen. Onder andere in versterking en verbinding van de preventieve en curatieve aanpak voor kinderen en volwassenen. En ook verbinding met werkgevers en sociale partners. De missie van het initiatief Taal Werkt! is: ‘Partners verbinden in een krachtige lokale en regionale infrastructuur; op naar een basisvaardig Overijssel!’

Dit doen we door middel van samenwerken en co -creatie op lokaal én regionaal niveau

Meer weten over de aanpak, stand van zaken of heb je een vraag? Neem contact op met projectleider Paul Hulman.

Projecten


Almelo - Digitaal in de wijk

Het beheersen van digitale vaardigheden wordt steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld, iets waar ouderen niet altijd even vertrouwd mee zijn.

Almelo - Gezond in je wijk

Gezond in je wijk is een nieuwe combinatie van taalonderwijs (Taal in de wijk) met gezondheidsbevordering in de vorm van kennis en activiteiten.  

Almelo - Mijn verhaal

Een schrikbarend aantal kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verlaat het onderwijs zonder het vereiste taalniveau te beheersen. Zonder preventie loopt 1 op de 10 kinderen risico op laaggeletterdheid.

Borne - Taalhuis Junior

De Bibliotheek Borne heeft een actieve rol in het gemeentelijke onderwijsbeleid (vve, lokale culturele agenda) en heeft zelf een breed aanbod op het gebied van preventie en curatie van laaggeletterdheid. Dat begint al op jonge leeftijd met Boekstart voor baby’s, Boekstart in de kinderopvang, de VoorleesExpress en de Bibliotheek op school (dBos).

Dalfsen - Voor jou en je kind

De cursus Voor jou en je kind is ontwikkeld voor laagtaalvaardige ouders van kinderen van 2 tot en met 12 jaar. 

Deventer - (Digi)Taalpunt Deventer Ziekenhuis

In Deventer worden de krachten gebundeld om laaggeletterde NT1’ers te bereiken en te werken aan het vergroten van hun taal- en digitale vaardigheden.

Deventer - Jeugd- en jongerenpersbureau

Het jeugd- en jongerenpersbureau draagt bij aan het voorkomen van laaggeletterdheid onder kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

Deventer - Leefvaardigheden

De Bibliotheek Deventer zet zich in om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. In dit kader  is de Bibliotheek een samenwerkingsverband aangegaan met KonnecteD en TopTaal in het project Leefvaardigheden.

Enschede - Tablets voor laaggeletterden

Het project ‘Swoesj’ is een innovatief project om laaggeletterden in Enschede, met name de zeer moeilijk bereikbare groep NT1-ers, te stimuleren om zich met behulp van een tablet beter mee te doen aan de samenleving.

Enschede - Voorleesexpress 2.0

De VoorleesExpress 2.0 wil naast NT2-gezinnen ook meer NT1-gezinnen gaan bereiken in Enschede.

Haaksbergen - Aanpak laaggeletterdheid

Bibliotheek Haaksbergen wil laaggeletterdheid bij werkgevers, maatschappelijke organisaties en sociale partners onder de aandacht brengen.

Haaksbergen - Taal op de werkvloer

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om laaggeletterdheid onder Haaksbergenaren terug te dringen.

Hardenberg - Improvisatietheater

Een goede creatieve ontwikkeling stimuleert en ontwikkelt zowel het taalgebied als de emotionele intelligentie.  Met het project Improvisatietheater wil Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met het Alfa-college en Taalpunt een dramamethode ontwikkelen waarin 21e eeuwse vaardigheden en taalontwikkeling centraal staan. Deze methode is bedoeld voor studenten en laaggeletterden die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Hardenberg - Scoor een Boek!

De Bibliotheek heeft samen met eredivisieclubs het project Scoor een Boek! ontwikkeld. Hiermee worden op een laagdrempelige manier laagtaalvaardige gezinnen bereikt en wordt het leesplezier van zowel meisjes als jongens vergroot.

Hardenberg - Vitaal Online

Welzijnsorganisatie De Stuw en het Alfa College hebben in 2017 het project Samen Online opgezet. Het onderdeel Vitaal Online is in het voorjaar van 2018 geïntroduceerd door een samenwerking te zoeken met Seniorweb en de Bibliotheek Hardenberg. In dit onderdeel geven studenten les aan ouderen.

Hellendoorn - Heel Hellendoorn Leest

Taal is de weg naar volwaardig deelnemen aan de samenleving. Gemeente Hellendoorn wil middels een actief programma iedere jongere burger in de gemeente geletterd maken.

Hellendoorn - In Daarlerveen leest iedereen!

Opgroeien in een taalrijke omgeving legt een goede basis voor een verdere schoolloopbaan.

Hengelo - Integratie BoekStart en de Bibliotheek op school

In Hengelo gaan twee succesvolle projecten geintegreerd worden om de impact te vergroten: BoekStart en de Bibliotheek op school.

Hengelo - Non-formeel leeraanbod in de Bibliotheek

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en implementeren van een non-formeel (digi)taal leeraanbod voor de laaggeletterde (NT1 en NT2) en niet digitaal vaardige inwoners van Hengelo.

Hof van Twente - TaalTafel

Hof van Twente wil een vaste en een mobiele TaalTafel inzetten om mensen met een taalachterstand te ondersteunen.

Hof van Twente - Versterken digitale vaardigheden senioren

Aanbieden van een gratis programma voor senioren met onvoldoende digitale vaardigheden op drie locaties: Goor, Markelo en Delden, in de gemeente Hof van Twente. 

Kampen - Een punt hebben (wijkaanpak laaggeletterdheid)

‘Een punt hebben’ is de werktitel van een lokale aanpak waarin de Bibliotheek Kampen, de gemeente Kampen, Welzijn Kampen en de instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs een jaar lang (2019) op wijkniveau geëxperimenteerd hebben met een integrale benadering van laaggeletterdheid.

Letter voor Letter

Niet goed kunnen lezen en schrijven maakt het steeds lastiger om mee te doen in de samenleving. De provincie Overijssel, de bibliotheken en de gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen met een taalachterstand hulp krijgt.

Losser - Digi-TAAL Thuis!

Het bereiken van kinderen en hun ouders om taalachterstand en laaggeletterdheid te verminderen door een passend ouder-kind programma aan te bieden op twee basisscholen in de gemeente Losser als vervolg op het project VVE-thuis en als onderdeel van een doorlopende taallijn.

Oldenzaal - Iedereen doet mee!

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om (digitale) laaggeletterdheid tegen te gaan, zelfstandigheid te bevordenen, maatschappelijke betrokkenheid van ouders te stimuleren en sport te stimuleren. 

Oldenzaal - TaalTafel

Oldenzaal wil een mobiele TaalTafel inzetten om mensen met een taalachterstand te helpen de Nederlandse taal eigen te maken. 

Olst-Wijhe - Taalcarrousel

In Olst-Wijhe is behoefte aan een 'tussenvorm' voor mensen die niet kunnen instromen in een formele opleiding of die nog een gewenningsperiode nodig hebben.  

Ommen - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.
Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.

Raalte - Een krachtige gezinsaanpak

Eén op de negen Nederlanders (16 tot 65 jaar) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij beschikken niet over de basisvaardigheden die nodig zijn om mee te komen in deze dynamische samenleving. Zo’n 50% van de laaggeletterden heeft kinderen onder de 18 jaar. Laaggeletterde ouders zullen vaak moeite hebben om hun kinderen te stimuleren in hun taal- en leesontwikkeling. De kans dat deze ouders hun problematiek doorgeven aan hun kinderen is groot. Zo ontstaat een cyclus van laaggeletterdheid in de gezinnen.

Rijssen-Holten - Kinderopvang, onderwijs en de Bibliotheek

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Leesbevordering is een middel bij uitstek om de taalontwikkeling te stimuleren. Ouders zijn als belangrijkste ‘leesopvoeders’ onmisbaar voor de taalontwikkeling van hun kinderen. Laaggeletterde ouders zullen vaak meer moeite hebben om in de leesontwikkeling van hun kinderen te investeren met taalachterstanden als mogelijk gevolg.

Staphorst - (Digi)taalvaardig de arbeidsmarkt op

Mensen die aanspraak maken op een bijstandsuitkering en/of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben benaderen we in Staphorst via een omweg.

Steenwijkerland - Laaggecijferdheid en digitale vaardigheden

Laaggecijferdheid en geringe digitale vaardigheden kunnen het meedoen in de samenleving bemoeilijken.

Tubbergen - Met taal op weg...

De gemeente Tubbergen kent net als andere gemeenten een groep burgers die om allerlei redenen niet kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt en aangewezen zijn op een bijstandsuitkering om te kunnen voorzien in de belangrijkste levensbehoeften.

Twenterand - Versterken digitale vaardigheden

Eén miljoen mensen in nederland is digibeet.  Voor hen is het moeilijk of onmogelijk om met internet om te gaan, e-mails te versturen of anderszins te communiceren via sociale media. Wanneer de landelijke cijfers worden vertaald naar de gemeente Twenterand zijn ruim 2000 mensen digibeet.
In de huidige samenleving hebben burgers basale (digitale) vaardigheden nodig om zelfredzaam te zijn. In de gedigitaliseerde maatschappij kan men anders niet meer meekomen, waardoor er voor deze groep een steeds grotere kloof ontstaat. 

Zwartewaterland - Laaggeletterdheid op de werkvloer

Doel: door samenwerking met het bedrijfsleven in Zwartewaterland meer laaggeletterden op het spoor komen en opleiden.

Zwolle - Alle Zwolse kinderen lezen

Dit project is een uitbreiding van de reeds bestaande samenwerking tussen de gemeente Zwolle en Stadkamer met als doel een rijke leesomgeving voor alle Zwolse kinderen van 0-18 jaar. 

Online magazine Taal Werkt! Sloteditie

Met trots presenteren we het laatste online magazine Taal Werkt! Vier jaar geleden bundelden we als Netwerk van Overijsselse Bibliotheken onze krachten in het programma Taal Werkt! Samen met lokale en regionale partners werkten we aan een basisvaardig Overijssel. In dit magazine nemen we je mee langs deze vier jaren Taal Werkt! Ruim 35 projecten vormden de kern van het programma. Op verschillende manieren deelden we kennis en ervaring; van conferenties tot een webinar voor werkgevers, tot een Overijsselse theatertour met laaggeletterdheid als thema. Het initiatief Taal Werkt! liep eind 2021 af, maar we blijven voortzetten wat we samen hebben opgebouwd.

Terugkijken: Webinar Taal Werkt! op de werkvloer

Hoe kun je als werkgever bijdragen aan de verbetering van (digi)taalvaardigheid van je medewerkers? Hoe herken je de signalen van medewerkers die moeite hebben met (digi)taal? Welke impact heeft het op je bedrijf en je werknemer? Daarover gingen we op 7 oktober 2021 in gesprek tijdens het webinar Taal Werkt! op de werkvloer. Kon je er niet bij zijn? Kijk het webinar dan hier terug.

Lees meer...

Oog voor laaggeletterde patiënten in het Deventer Ziekenhuis

Eén op de negen patiënten die in het Deventer Ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat iedere zorgprofessional van het ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie onvoldoende tot zich kan nemen. Dat heeft grote impact op de zorg én op de uitkomst van behandelingen. Door zorgmedewerkers bewust te maken van het bestaan van laaggeletterdheid en hen te leren om laaggeletterde patiënten te herkennen en op begrijpelijke wijze met hen te communiceren, wil het ziekenhuis deze ongelijkheid in de zorg aanpakken. En ook de realisatie van een Taal- en Digipunt waar mensen extra hulp en begeleiding kunnen vragen, draagt hier in de toekomst aan bij. En dat is belangrijk, want: “Iedereen heeft recht op gelijkwaardige zorg.”

Lees meer...

Taal Werkt! op de werkvloer - In gesprek met Jeroen Kroese

Als oud-directeur van werkleerbedrijf Konnected in Deventer ontdekte Jeroen Kroese de talenten én beperkingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Ik wist ook niet dat zoveel mensen een achterstand in lezen en schrijven hebben'. Jeroen is nu een 'netwerkambassadeur' in het kader van het project Taal Werkt! Hij gaat in gesprek met werkgevers om bewustwording te creëren over het onderwerp laaggeletterdheid.

Lees meer...

Derde online magazine Taal Werkt!

De derde editie van het online magazine Taal Werkt! staat in het teken van laaggeletterdheid. Vanuit verschillende invalshoeken belichten we dit thema. Zo gaan we in gesprek met Jeroen Kroese. Als netwerkambassadeur gaat hij met werkgevers in gesprek om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. En Roelof Prins, die zelf laaggeletterd was, vertelt openhartig zijn verhaal. Ook lees je over de gemeente Steenwijkerland. Daar wordt met succes werk gemaakt van de aanpak van laaggeletterdheid.

Dit en nog veel meer lees je in dit online magazine Taal Werkt!