Direct naar de inhoud

Wij geloven dat de essentie van een leefbare samenleving is
dat
burgers kunnen meedoen in de samenleving.

Daar zetten we ons iedere dag weer met passie voor in.

Kampen - Een punt hebben (wijkaanpak laaggeletterdheid)

‘Een punt hebben’ is de werktitel van een lokale aanpak waarin de Bibliotheek Kampen, de gemeente Kampen, Welzijn Kampen en de instellingen voor kinderopvang en primair onderwijs een jaar lang (2019) op wijkniveau geëxperimenteerd hebben met een integrale benadering van laaggeletterdheid.

Voor het project is naast de subsidie van de provincie ook een landelijke subsidie (Tel mee met Taal) verkregen. Deze subsidie maakte met name de bekostiging van materialen en ontwikkeling en uitvoering van diverse activiteiten rondom ouderpartnerschap mogelijk.

Vanuit de subsidie Taal Werkt! lag de focus op netwerkvorming: positionering van het Taalpunt, laagdrempelig contact en uitwisseling tussen professionals binnen de wijk, kennisvergroting, en een gedeelde verantwoordelijkheid voor preventie en aanpak van laaggeletterdheid.

Werkwijzen en werkvormen die hier positief aan bijgedragen hebben zijn:

  • Pizzadozenactie: Een breed uitgezette bewustwordingscampagne waarbij Taalpunt en Bibliotheek persoonlijk een doos met lokale promotiematerialen (display, brief, pennen, uitnodiging voor een workshop) verspreiden. Belangrijk was dat de opgedane contacten warm gehouden werden door nabellen, terugkomen op genoemde kansen.
  • Workshop: de werkvorm zelf, een workshop over het signaleren van laaggeletterdheid was niet origineel, maar wat maakte dat het binnen dit project werkte was: 1. De workshop werd voorbereid en uitgevoerd door een netwerkpartner: Delta Wonen, en 2. De deelnemers vormden een prachtige mix van professionals.
  • Taalwandeling: een interactieve wandeling door de wijk, waarin kernpartners via korte filmpjes aan het woord komen en de deelnemers aanmoedigen met elkaar in gesprek te gaan over laaggeletterdheid en hun rol hierin. Professionals die (zijdelings) betrokken waren bij het project liepen de wandeling in gemixte groepjes.
  • FF buurt’n van Welzijn Kampen: een methodiek ontwikkeld door Welzijn waarbij professionals in gemixte tweetallen achter de voordeur gesprekken voeren met bewoners.
  • Behalve de kernpartners Bibliotheek, gemeente, onderwijs, kinderopvang en Welzijn, waren betrokken: Delta Wonen, de SRV-man, een dominee, Wijkcentrum Reijersdam, pluktuin de Groene Brunneper, GGD, Thuiszorg, de wijkverbinder.

Project ‘Taal Werkt! op de werkvloer’ in de startblokken!

Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar oud heeft moeite met lezen en schrijven. 57% van deze laaggeletterden heeft een baan. De werkvloer is dus een belangrijke plek om deze groep mensen te kunnen bereiken. Het initiatief ‘Taal Werkt’ wil regionale en lokale verbindingen leggen om laaggeletterden eerder te signaleren en een passend leertraject aan te bieden. Paul Hulman, projectleider bij Rijnbrink vertelt over ‘Taal Werkt! op de werkvloer’.

Lees meer...

Terugblik conferentie Taal Werkt!

Op vrijdag 7 februari vond de conferentie Taal Werkt! plaats. Een week verder kijken we terug op een inspirerende en energieke bijeenkomst. Circa 100 mensen die allemaal een bijdrage leveren of willen leveren aan een basisvaardig Overijssel kwamen samen in De Gasfabriek in Deventer.

Lees meer...

Letter voor Letter-tour

Om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid treden zanger René Karst en voormalig BZN leden Carola Smit en Dick Plat op met het ontroerende en feestelijke theaterconcert Letter voor Letter.

Lees meer...

Samenwerking KonnecteD en de Bibliotheek Deventer

KonnecteD vind het belangrijk dat haar medewerkers regie hebben en houden op hun eigen leven en ontwikkeling. Daarom is een samenwerking gestart met de Bibliotheek Deventer, deskundige op het gebied van basisvaardigheden.

Lees meer...